Trad&IndustryDoc Trad&IndustryDoc

Trad&IndustryDoc

سامانه Trade & Industry Doc به منظور مدیریت اطلاعات، ذخیره‌سازی، اشاعه و بازیابی به موقع اطلاعات مستندات پژوهشی حوزه صنعت، معدن و تجارت به صورت Web Base طراحی شده است. این سامانه در گام اول امکان دسترسی ذی‌نفعان به مستندات پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با توجه به سطوح دسترسی آنها را فراهم می‌کند. لازم به ذکر است این موسسه برای دستیابی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، نیازمند ایجاد تضارب آرا بین نخبگان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری است. لذا مطالب موجود در سامانه، الزاماً انعکاس دهنده نظرات و دیدگاه‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیست.