تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
تلفن: ٨۰-٦٦٤٢٢٣٧٨
دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤

دفتر اسناد و پایگاههای آماری اطلاعاتی

تلفن: ٦٦٤٣٢٧٤٧
پست الكترونيك: TrinDoc@itsr.ir

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن: ٦٦٤٣٩٢۰٧
پست الکترونیک: ICT@itsr.ir

مدیریت توسعه ارتباطات

تلفن: ۶۱۰۶۲۳۱۶
پست الکترونیک:Relation@itsr.ir

روابط عمومی

تلفن: ۶۶۹۲۷۲۳۶
پست الکترونیک: Info@itsr.ir